สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
 

นาย สุรศักดิ์ จินตรัตน์

ประธานกรรมการ

นาง ราณี จีนสุทธิ์

รองประธานกรรมการ


นางสาว ธิดารัตน์ อัคนิจ

กรรมการฝ่ายกฏหมายและระเบียบ

นาง อัจฉรา วรลักษณกุล

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นางสาว ชนัญชิดา เกษโกมล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย จันทร์ยงยุทธ บุญทอง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาง มณฑา แสงชัน

กรรมการและเหรัญญิก

นาง อรณิช รักเสรีธรรม

กรรมการและเลขานุการ