สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
 

นาย สุรศักดิ์ จินตรัตน์

ประธานกรรมการ

นาง ราณี จีนสุทธิ์

รองประธานกรรมการ


นางสาว ธิดารัตน์ อัคนิจ

กรรมการฝ่ายกฏหมายและระเบียบ

นาง อัจฉรา วรลักษณกุล

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นาย ณรงค์ชัย อาจวิชัย

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นาย จันทร์ยงยุทธ บุญทอง

กรรมการและเลขานุการ

นาง มณฑา แสงชัน

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาว บุญสม เธียรฤกษ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายโนรี สุขสุเหิม

กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ