สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
 

นาง ดุษฎี ไพรัชเวสส์

ประธานกรรมการ

นางสาว วราภรณ์ สายน้อย

รองประธานกรรมการ


นาย ประกอบ ม่วงมี

กรรมการฝ่ายกฏหมายและระเบียบ

นาย บุลากร ประกอบคำ

กรรมการฝ่ายกฏหมายและระเบียบ

นาง เพียงใจ ขาวเหลือง

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นาง อัจฉรา วรลักษณกุล

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นางสาว บุญสม เธียรฤกษ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาง นิรมล นาฏกระสูตร

กรรมการและเหรัญญิก

นาย โนรี สุขสุเหิม

กรรมการและเลขานุการ