สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
 

นาง ดุษฎี ไพรัชเวสส์

ประธานกรรมการ

นาง นิรมล นาฏกระสูตร

รองประธานกรรมการและกรรมการฝ่ายกฏหมายและระเบียบ


นาย สมพงษ์ พิจารย์

กรรมการฝ่ายกฏหมายและระเบียบ

นางสาว ชุติกาญจน์ เอี่ยมแจ๋

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นาง อัจฉรา วรลักษณกุล

กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ

นางสาว สิดาพรรณ์ ดลเกียรติกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย จันทร์ยงยุทธ บุญทอง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาว เนตรทราย มากทรัพย์

กรรมการและเหรัญญิก

นาย สมบูรณ์ กุสุโมทย์

กรรมการและเลขานุการ