สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
 

นางสาว ชุติกาญจน์ เอี่ยมแจ๋

เจ้าหน้าที่การเงิน

(กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นาง ยุวดี อภิรมณ์

เจ้าหน้าที่เงินกู้ฉุกเฉิน

(กลุ่มการคลัง ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นางสาว สุนันท์ คงจำกัด

เจ้าหน้าที่เงินกู้สามัญและเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

(ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค.)

นาง จำเรียง อภิญญา

เจ้าหน้าที่บัญชี

(กลุ่มการคลัง ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นางสาว สาลินี ชุติมาพานิช

เจ้าหน้าที่รับสมัครและทะเบียนหุ้น

(กลุ่มการคลัง ชั่น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นางสาว รจิต ทวีทุน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

 

นางสาว วราภรณ์ สายน้อย

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)