สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ระเบียบข้อบังคับ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเอื้อประโยชน์แก่สมาชิก
ลำดับ หัวข้อ จำนวนครั้งที่เข้าอ่าน ดาวน์โหลด
1 ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2373 ครั้ง อ่าน
2 หนังสือแสดงความจำนงขอเพิ่ม/ลดค่าหุ้นรายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2455 ครั้ง อ่าน
3 แบบแสดงความจำนงขอ (เพิ่ม / ลด) เงินฝาก (ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ) รายเดือน 2329 ครั้ง อ่าน
4 แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกิน 100,000.- บาท 2244 ครั้ง อ่าน
5 แบบแสดงความจำนงหักเงิน ณ ที่จ่าย เงินฝากรายเดือน 2351 ครั้ง อ่าน
6 แบบแสดงความจำนงขอซื้อหุ้นพิเศษ 2272 ครั้ง อ่าน
7 แบบแสดงความจำนงการงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน 2247 ครั้ง อ่าน
8 แบบหนังสือมอบฉันทะ 2271 ครั้ง อ่าน
9 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (สมาชิก) 2295 ครั้ง อ่าน
10 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (สมาชิกสมทบ) 2222 ครั้ง อ่าน
11 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 2282 ครั้ง อ่าน
12 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2885 ครั้ง อ่าน
13 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2373 ครั้ง อ่าน
14 ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 4668 ครั้ง อ่าน
15 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2286 ครั้ง อ่าน
16 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2563 2172 ครั้ง อ่าน
17 ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 2119 ครั้ง อ่าน
18 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 681 ครั้ง อ่าน
19 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ประจำปี 2566 183 ครั้ง อ่าน
20 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2566 233 ครั้ง อ่าน

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page