สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ระเบียบข้อบังคับ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเอื้อประโยชน์แก่สมาชิก
ลำดับ หัวข้อ จำนวนครั้งที่เข้าอ่าน ดาวน์โหลด
1 ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 1856 ครั้ง อ่าน
2 หนังสือแสดงความจำนงขอเพิ่ม/ลดค่าหุ้นรายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 1905 ครั้ง อ่าน
3 แบบแสดงความจำนงขอ (เพิ่ม / ลด) เงินฝาก (ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ) รายเดือน 1876 ครั้ง อ่าน
4 แบบแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกิน 100,000.- บาท 1815 ครั้ง อ่าน
5 แบบแสดงความจำนงหักเงิน ณ ที่จ่าย เงินฝากรายเดือน 1881 ครั้ง อ่าน
6 แบบแสดงความจำนงขอซื้อหุ้นพิเศษ 1832 ครั้ง อ่าน
7 แบบแสดงความจำนงการงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน 1811 ครั้ง อ่าน
8 แบบหนังสือมอบฉันทะ 1810 ครั้ง อ่าน
9 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (สมาชิก) 1822 ครั้ง อ่าน
10 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (สมาชิกสมทบ) 1813 ครั้ง อ่าน
11 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 1859 ครั้ง อ่าน
12 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2071 ครั้ง อ่าน
13 แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 1863 ครั้ง อ่าน
14 ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 3515 ครั้ง อ่าน
15 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 1833 ครั้ง อ่าน
16 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2563 1784 ครั้ง อ่าน
17 ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 1746 ครั้ง อ่าน
18 แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 324 ครั้ง อ่าน

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page