สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ลำดับ หัวข้อ จำนวนครั้งที่เข้าอ่าน ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 1612 ครั้ง อ่าน
2 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 1594 ครั้ง อ่าน
3 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด พ.ศ. 2548 1606 ครั้ง อ่าน
4 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 1599 ครั้ง อ่าน
5 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 1591 ครั้ง อ่าน
6 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 1586 ครั้ง อ่าน
7 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2561 1590 ครั้ง อ่าน
8 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561 1567 ครั้ง อ่าน
9 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561 1588 ครั้ง อ่าน

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page