สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพระพฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายค้ำประกัน เรื่องจริงใกล้ตัว... ที่ต้องรู้”

       สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายค้ำประกัน เรื่องจริงใกล้ตัว... ที่ต้องรู้”

       ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

       โดยเรียนเชิญนายปราโมทย์ สรวมนาม เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ค้ำประกันตามกฎหมายใหม่แก่สมาชิก จำนวนประมาณ 50 คน

วันที่ 11-06-2018


  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page