สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพระพฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

       นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และผู้แทนของสหกรณ์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

       มีนายนรงค์ บัวชุม ประธานกรรมการ และคณะ ให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมสำนักงาน

       การดำเนินการครั้งนี้ มีความประสงค์ให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้เข้าศึกษาศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ของท่าน รวมทั้ง การบริหารกิจการ การบริการสมาชิก สิทธิประโยชน์ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะกับสภาพสถานะทางการเงินและขนาดของสหกรณ์ต่อไป

วันที่ 23-07-2018


  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page