สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 48 ฉบับที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2566 อ่านเพิ่มเติม

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page