สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4 กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ มีดังนี้ ...

วันที่ 26-10-2018   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 จำนวน 106 ราย รายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ...

วันที่ 02-10-2018   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 กำหนดประกาศให้ทุนบุตรสมาชิก ทุนละ 1,300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ...

วันที่ 31-07-2018   อ่านเพิ่มเติม  

แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

ขอเชิญสมาชิกตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ...

วันที่ 19-04-2018   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 ...

วันที่ 21-02-2018   อ่านเพิ่มเติม  

รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 จำนวน 4 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 ประจำปี 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ...

วันที่ 06-02-2018   อ่านเพิ่มเติม  

สำรวจผู้สนใจทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ออกแบบสำรวจความต้องการเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5 วัน 3 คืน) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ...

วันที่ 01-12-2017   อ่านเพิ่มเติม  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธฯ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ...

วันที่ 27-09-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2560

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ลงนามในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ ...

วันที่ 25-09-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติการให้ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2560 ทุนละ 1,300 บาท สามารถยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตรพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ...

วันที่ 29-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16

โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ...

วันที่ 18-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้แล้ว

ระเบียบนี้มีอะไรใหม่บ้าง อาทิ 1) เพิ่มสวัสดิการการเป็นโสด 2) เพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือสวัสดิการทุกกรณี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 3) ปรับแก้คุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับบริการ และ 4) เพิ่มระยะเวลาในการขอรับสิทธิ เป็นต้น ...

วันที่ 07-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติการให้ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2560 ทุนละ 1,300 บาท ...

วันที่ 03-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ขอเชิญสั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยทางภาคเหนือ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด และประชาชนทั่วไป สั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ทางภาคเหนือ เป็นลำไยเกรด AA+A บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...

วันที่ 02-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ขอเชิญร่วมอนุทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปถวาย ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ...

วันที่ 21-07-2017   อ่านเพิ่มเติม  

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ...

วันที่ 21-07-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ยื่นกู้สามัญ กรณีพิเศษ ต้อนรับเปิดเทอม

มีข่าวดีอีกแล้ว ต้อนรับเปิดเทอม เนื่องจากช่วงนี้สมาชิก ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้นคณะกรรมการฯ มีความห่วงใยสมาชิกและเพื่อสหกรณ์ได้มีโอกาสดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ...

วันที่ 06-06-2017   อ่านเพิ่มเติม  

เปิดตัวเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด (www.phutsc.com) กำลังจะเปิดตัวให้บริการสมาชิกเร็วๆ นี้ ...

วันที่ 02-06-2017   อ่านเพิ่มเติม  

12

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page