สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

     ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 126 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอันเป็นกุศล

     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 21-07-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page