สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

     คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติการให้ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2560 ทุนละ 1,300 บาท

      ผู้มีสิทธิขอรับทุน ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดการยื่นแบบขอรับทุน และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาล จนถึงปริญญาตรี โดยมีสิทธิได้รับเพียง 1 ทุน (กรณีเป็นสมาชิกทั้งสามีและภรรยา มีบุตร 1 คน ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งยื่นขอรับทุน หากมีบุตรมากกว่า 1 คน ให้สมาชิกขอรับทุนได้คนละ 1 ทุน)

     เอกสารประกอบการยื่น ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิก กรณีผู้ยื่นเป็นบิดา ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส ให้ยื่นหนังสือรับรองบุตรประกอบด้วย จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับที่ยื่นขอรับทุน จำนวน 1 ฉบับ สามารถยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตรพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่คุณรจิต ทวีทุน ณ หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา
วันที่ 03-08-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page