สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

สำรวจผู้สนใจทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

     คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ออกแบบสำรวจความต้องการเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5 วัน 3 คืน) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

      ในราคาสมาชิก และสามารถยื่นกู้กับสหกรณ์ได้เป็นกรณีพิเศษ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 - 34 คน เท่านั้น สามารถร่วมเดินทางได้ทั้งสมาชิกและครอบครัว โดยจะจัดในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2561 ขึ้นอยู่กับความสนใจของสมาชิก ท่านที่สนใจ สามารถส่งแบบสำรวจได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

     สามารถดูรายละเอียดการเดินทาง และดาวน์โหลดแบบสำรวจ จากเอกสารที่แนบ
รายละเอียดการเดินทาง และดาวน์โหลดแบบสำรวจ

วันที่ 01-12-2017

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page