สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43

     สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 3 ราย ดังนี้ หมายเลข 1 นางสาวมณฑา แสงชัน หมายเลข 2 นายณรงค์ชัย อาจวิชัย และหมายเลข 3 นางเพียงใจ ขาวเหลือง

     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 3 ราย ดังนี้ หมายเลข 1 นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ หมายเลข 2 นายโนรี สุขสุเหิม และหมายเลข 3 นางสาวชนัญชิดา เกษโกมล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร

วันที่ 21-02-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page