สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

     ขอเชิญสมาชิกตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

     ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 พบว่า ชื่อดังกล่าวทำให้คนทั่วไปเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน เข้าใจว่าเฉพาะคนเกิดวันพฤหัสบดีเท่านั้นที่เป็นสมาชิกได้ และไม่แสดงถึงการเป็นสวัสดิการของหน่วยงานแต่อย่างใด จึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ต่อไป

     ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 1) สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่งได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน ณ หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่งได้ที่ นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ ณ หอพัก สกสค.
แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

วันที่ 19-04-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page