สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2561

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2561 กำหนดประกาศให้ทุนบุตรสมาชิก ทุนละ 1,300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

      เพื่อมอบให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

     โดยสมาชิกสหกรณ์รายหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนบุตรได้เพียง 1 ทุน กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสามีและภรรยา ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน หากมีบุตรมากกว่า 1 คน ให้สมาชิกสหกรณ์ขอรับทุนได้คนละ 1 ทุน
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี

วันที่ 31-07-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page