สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4 กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ มีดังนี้

     4.1 สหกรณ์จะหักเงินไว้ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ได้รับคงเหลือสุทธิเข้าสมทบทุนเรือนหุ้นของการกู้เงินสามัญแต่ละครั้ง 4.2 การยื่นกู้ใหม่โดยหักกลบลบหนี้เดิมจะต้องชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดขึ้นไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเป็นรายกรณี 4.3 ให้จัดลำดับสมาชิกที่ปลอดหนี้เป็นลำดับแรก จากนั้นสมาชิกที่มีงวดชำระหนี้จากมากไปหาน้อย 4.4 กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้ว มีสิทธิกู้เงินสามัญได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้น

     4.5 กรณีสมาชิกที่จะเกษียณอายุการปฏิบัติงานและเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จของสำนักงาน มีสิทธิกู้เงินสามัญได้แต่ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกินอายุ 65 ปี ดังนี้ 4.5.1 ต้องมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ หากมีค่าหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ ให้เพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 4.5.2 ต้องมีหนังสือยืนยันหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จรายเดือนของสำนักงาน 4.5.3 ต้องมีหนังสือยินยอมให้สำนักงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ตามแบบที่กำหนด 4.5.4 ต้องมีเงินบำเหน็จรายเดือนคงเหลือเพียงพอกับการหักชำระหนี้ 4.5.5 ให้มีสิทธิยื่นกู้เงินสามัญได้เพียงครั้งเดียว
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี

วันที่ 26-10-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page