สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ปรับหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ เป็นหักเงินร้อยละ 1 ของเงินที่ได้รับคงเหลือสุทธิฯ

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

     โดยปรับหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ จากเดิม "สหกรณ์จะหักเงินไว้ร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ได้รับคงเหลือสุทธิเข้าสมทบ ทุนเรือนหุ้นของการกู้เงินสามัญแต่ละครั้ง" เป็น "สหกรณ์จะหักเงินไว้ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ได้รับคงเหลือสุทธิเข้าสมทบ ทุนเรือนหุ้นของการกู้เงินสามัญแต่ละครั้ง"

     ซึ่งการหักเงินดังกล่าว เป็นเงื่อนไขของการกู้เงินเช่นเดียวกับการกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ในการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และเป็นการจัดหาทุนตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 256

วันที่ 29-10-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page