สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศใช้ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 ฉบับ

     โดยมีหลักการอ้างอิงทีมาจากระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด และตามความเหมาะสมในการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้แก่

     1) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณ ประโยชน์ พ.ศ. 2561 http://www.phutsc.com/reader.php?fileid=71 2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561 http://www.phutsc.com/reader.php?fileid=72 3) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561 http://www.phutsc.com/reader.php?fileid=73

     4) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2561 http://www.phutsc.com/reader.php?fileid=74 5) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2561 http://www.phutsc.com/reader.php?fileid=75 6) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา พ.ศ. 2561 http://www.phutsc.com/reader.php?fileid=76
ไม่มีเอกสารแนบ

วันที่ 03-12-2018

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page