สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ ๔๔

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งหมดเขตการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

     ปรากฏว่า มีผู้สมัครกรรมการดำเนินการจำนวนน้อย และไม่ครบตามสังกัดผู้แทนสมาชิก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด จึงมีมติให้ขยายเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

     สมาชิกสามัญผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ด้วยตนเองได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน เจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ฯ สำนักอำนวยการ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ ๔๔

วันที่ 05-02-2019

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page