สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

     ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ดังนี้ 1) นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการ 2) นางนิรมล นาฏกระสูตร รองประธานกรรมการ 3) นายประกอบ ม่วงมี กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 4) นายบุลากร ประกอบคำ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 5) นางเพียงใจ ขาวเหลือง กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 6) นายโนรี สุขสุเหิม กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 7) นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8) นางอัจฉรา วรลักษณกุล กรรมการและเหรัญญิก และ 9) นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี กรรมการและเลขานุการ

     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จ

วันที่ 25-03-2019

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page