สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2562

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2562 กำหนดให้ทุนบุตรสมาชิก ทุนละ 1,300 บาท ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

     เพื่อมอบให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่กำลังศึกษาในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร

     โดยสมาชิกสหกรณ์รายหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนบุตรได้เพียง 1 ทุน กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสามีและภรรยา ซึ่งมีบุตร 1 คน ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน หากมีบุตรเกินกว่า 1 คน ให้สมาชิกสหกรณ์ขอรับทุนได้คนละ 1 ทุน
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2562

วันที่ 01-07-2019

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %
  Facebook Page