สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย สังกัดคุรุสภา จำนวน 2 คน และสังกัด สกสค. จำนวน 2 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 4 คน ดังนี้ 1) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน และ 2) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค จำนวน 2 คน

     สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดด้วยตนเองได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน เจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ฯ (หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 ประจำปี 2563

วันที่ 27-01-2020

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page