สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 45 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ดังนี้

     ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ลำดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาววราภรณ์ สายน้อย จำนวน 212 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 2 นายบุลากร ประกอบคำ จำนวน 184 คะแนน ลำดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 4 นายณรงค์ชัย อาจวิชัย จำนวน 88 คะแนน และลำดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสุจิตรา อุดมผล จำนวน 79 คะแนน ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ลำดับที่ 1 ไดแก่ หมายเลข 1 นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ จำนวน 265 คะแนน และลำดับที่ 2 ได้แก่ และหมายเลข 2 นายโนรี สุขสุเหิม จำนวน 234 คะแนน

     ดังนั้นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 เรียงลำดับดังนี้ กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุวภา จำนวน 2 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1 – 2 มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1 – 2 มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45

วันที่ 18-03-2020

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page