สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2549 และผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 จึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 ดังนี้

     1. นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการ 2. นางสาววราภรณ์ สายน้อย รองประธานกรรมการ 3. นายประกอบ ม่วงมี กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 4. นายบุลากร ประกอบคำ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 5. นางเพียงใจ ขาวเหลือง กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 6. นางอัจฉรา วรลักษณกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 7. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8. นางนิรมล นาฏกระสูตร กรรมการและเหรัญญิก และ 9. นายโนรี สุขสุเหิม กรรมการและเลขานุการ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45

วันที่ 26-03-2020

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page