สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เงินกู้ประเภทสามัญ

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เงินกู้ประเภทสามัญ เปิดให้สมาชิกยื่นความประสงค์จะขอพักชำระหนี้เงินต้น (ยังคงชำระดอกเบี้ยประจำงวด) ได้ไม่เกิน 3 งวด

     สมาชิกผู้กู้ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้เงินต้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาไม่เป็นผู้ผิดนัดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือเงินงวดชำระหนี้สหกรณ์ 2) ไม่เป็นผู้ถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีเพื่อบังคับให้ชำระหนี้เงินกู้ 3) ไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุงานหรือสัญญาจ้างสิ้นสุด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 4) ในกรณีสมาชิกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผู้ใดมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิน้อยกว่า ร้อยละ 30 ต้องทำหนังสือยินยอมชำระหนี้ให้สหกรณ์โดยได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด 5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย

     ระยะเวลาการยื่นคำขอฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 และเริ่มพักชำระหนี้เงินต้นตั้งแต่งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถยื่นทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่ นายโนรี สุขสุเหิม กรรมการและเลขานุการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และนางสาวสุนันท์ คงจำกัด เจ้าหน้าที่เงินกู้สามัญและเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค.
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เงินกู้ประเภทสามัญ

วันที่ 14-04-2020

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page