สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค covid-19

     ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 เงินกู้ประเภทสามัญ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถยื่นความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น (ยังคงชำระดอกเบี้ยประจำงวด)

     บัดนี้ ได้มีสมาชิกผู้กู้เงินประเภทสามัญสังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภายื่นความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น จำนวน 29 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 21 ราย รวมจำนวน 50 ราย สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

     1) สมาชิกสังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ไม่เข้าเงื่อนไขตามประกาศฯ จำนวน 3 ราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องได้รับการพักชำระหนี้ จำนวน 26 ราย 2) สมาชิกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขาดคุณสมบัติตามประกาศฯ ข้อ 1.4 ไม่ได้รับการพักชำระหนี้จำนวน 14 ราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องได้รับการพักชำระหนี้ จำนวน 7 ราย
ประกาศรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากโรค covid-19

วันที่ 09-06-2020

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page