สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง

     เปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 จำนวน 5 ตำแหน่ง

     ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) กรรมการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ตำแหน่ง และ 3) กรรมการ สำกัด สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 ตำแหน่ง มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถสมัครได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน เจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ฯ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 3
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 ประจำปี 2564

วันที่ 23-02-2021

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page