สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ประจำปี 2564

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

     ตำแหน่งประธานกรรมการ หมายเลข 1 นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ หมายเลข 2 นายประกอบ ม่วงมี ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายเลข 1 นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์ หมายเลข 2 นายวิทวัส คงเหล็กดี หมายเลข 3 นายสมชาย บุญชู หมายเลข 4 นางสาวธัชญาณ์ หุยทุมา หมายเลข 5 นายณฐพจน์ เพ็ญศิริ หมายเลข 6 นางสาวชุติกาญจน์ เอี่ยมแจ๋ หมายเลข 7 นางนิรมล นาฏกระสูตร ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หมายเลข 1 นายกุญช์พิสิฎฐ์ สิทธินีธนโชค หมายเลข 2 นางสาวชนัญชิดา เกษโกมล หมายเลข 3 นายชนพงษ์ ภาคทรวง หมายเลข 4 นายสมพงษ์ พิจารย์ หมายเลข 5 นางสาวสิดาพรรณ์ ดลเกียรติกุล

     สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 ประจำปี 2564 ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเลือก ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2. วิธีการเลือก ให้สมาชิกประเภทสามัญทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ (1) ประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน (คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) (2) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 คน (คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 - 2 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) (3) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 2 คน (คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 - 2 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ประจำปี 2564

วันที่ 03-03-2021

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page