สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศผลการคัดเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ประจำปี 2564 ดังนี้ ตำแหน่งประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ได้ 207 คะแนน และลำดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 2 นายประกอบ ม่วงมี ได้ 130 คะแนน

     ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ลำดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 นางนิรมล นาฏกระสูตร ได้ 133 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 1 นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์ ได้ 133 คะแนน ลำดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาวชุติกาญจน์ เอี่ยมแจ๋ ได้ 113 คะแนน ลำดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 2 นายวิทวัส คงเหล็กดี ได้ 107 คะแนน ลำดับที่ 5 ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาวธัชญาณ์ หุยทุมา ได้ 37 คะแนน ลำดับที่ 6 ได้แก่ หมายเลข 5 นายณฐพจน์ เพ็ญศิริ ได้ 37 คะแนน และลำดับที่ 7 ได้แก่ หมายเลข 3 นายสมชาย บุญชู ได้ 26 คะแนน ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ลำดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 4 นายสมพงษ์ พิจารย์ ได้ 114 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 5 นางสาวสิดาพรรณ์ ดลเกียรติกุล ได้ 98 คะแนน ลำดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวชนัญชิดา เกษโกมล ได้ 88 คะแนน ลำดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 3 นายชนพงษ์ ภาคทรวง ได้ 88 คะแนน และลำดับที่ 5 ได้แก่ หมายเลข 1 นายกุญช์พิสิฎฐ์ สิทธินีธนโชค ได้ 84 คะแนน

     คะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 45 เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 2) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 - 2 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 3) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 - 2 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ประกาศผลการคัดเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46

วันที่ 16-03-2021

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page