สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46

     นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้ลงนามในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 72 และข้อ 76 ห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด พ.ศ. 2548 ประกอบกับผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 จึงประกาศเรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 ดังนี้

     1) นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการ 2) นางสาววราภรณ์ สายน้อย รองประธานกรรมการ 3) นายบุลากร ประกอบคำ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 4) นายสมพงษ์ พิจารย์ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 5) นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์ กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 6) นางสาวสิดาพรรณ์ ดลเกียรติกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 7) นางสาวบูญสม เธียรฤกษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8) นางนิรมล นาฏกระสูตร กรรมการและเหรัญญิก และ 9 นายโนรี สุขสุเหิม กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46

วันที่ 12-05-2021

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page