สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564

     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 1,300 บาท

     เพื่อมอบให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุนฯ และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์รายหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนบุตรได้เพียง 1 ทุน กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสามีและภรรยา ซึ่งมีบุตร 1 คน ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน หากมีบุตรเกินกว่า 1 คน ให้สมาชิกขอรับทุนได้คนละ 1 ทุน

     สามารถ Download แบบขอรับทุนบุตรฯ ได้ที่ www.phutsc.com และให้ยื่นแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ยื่นแบบคำขอฯ ได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน สำนักอำนวยการ กลุ่มการประชุมและประสานงาน ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา ส่วนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ยื่นแบบคำขอฯ ได้ที่ นายโนรี สุขสุเหิม สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2564

วันที่ 30-07-2021

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page