สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565

     รับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 รวมจำนวน 4 คน ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน และกรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน

     มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

     สมาชิกสามัญผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ด้วยตนเองได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน เจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ฯ ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565

วันที่ 10-02-2022

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page