สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 บัดนี้การสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน 5 คน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

     ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายเลข 1 นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี หมายเลข 2 นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง และหมายเลข 3 นางสาวชุติกาญจน์ เอี่ยมแจ๋ ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หมายเลข 1 นางสาวเนตรทราย มากทรัพย์ และหมายเลข 2 นางอัจฉรา วรลักษณกุล

     ผู้มีสิทธิเลือก ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ วิธีการเลือก ให้สมาชิกประเภทสามัญทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน โดยคะแนนเลือกตั้งลำดับที่ 1 - 2 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 28-02-2022

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page