สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น

     ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ผ่าน Google Form https://forms.gle/96gK16DqjNxy8Et56 ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถแสกน QR code รายงานการประชุมและ Google Form ท้ายหนังสือนี้

şişli escort ümraniye escort istanbul escort beylikdüzü escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort ataköy escort bakırköy escort ataşehir escort kadıköy escort бишкек эскорт erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ลงนามโดย นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 03-04-2022

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page