สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2565

     นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 47 ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มีผู้ได้รับทุนฯ จำนวน 109 ราย

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยให้สมาชิกสหกรณ์ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 นั้น

     บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 จำนวน 109 ราย ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ด้มีมติกำหนดให้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีสิทธิ์ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2565

วันที่ 29-09-2022

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page