สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 48

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ประจำปี 2566 จำนวน 9 คน ดังนี้

     ตำแหน่งประธานกรรมการ หมายเลข 1 นางราณี จีนสุทธิ์ และหมายเลข 2 นางสาววราภรณ์ สายน้อย ตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายเลข 1 นางสาวธีรนุช สายปัญญา หมายเลข 2 นายบุลากร ประกอบคำ และหมายเลข 3 นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์ และตำแหน่งกรรมการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หมายเลข 1 นายสมพงษ์ พิจารย์ หมายเลข 2 นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ หมายเลข 3 นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ และหมายเลข 4 นางสาวสิดาพรรณ์ ดลเกียรติกุล

     ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสามัญ ส่วนวิธีการเลือก มีดังนี้ (1) ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ได้คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 (2) กรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 คน ได้คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 - 2 และกรรมการดำเนินการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 คน คะแนนเลือกตั้ง ลำดับที่ 1 – 2 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 48

วันที่ 23-02-2023

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page