สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2520 โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา จำกัด" เลขทะเบียนสหกรณ์ กพธ 33/2520 เลขที่เบียนข้อบังคับที่ 1010001325487 โดยอาศัยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นที่ทำการ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ต่อมาภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ทำให้คุรุสภาเดิมตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 แยกออกเป็น 2 องค์กร คือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า "คุรุสภา" และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 องค์กรยังคงยึดมั่นความเป็นหนึ่งเดียว ยืนยันให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์เดียวเช่นที่ผ่านมา แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่คุรุสภา จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนไปใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด" มีชื่อย่อว่า "สอ.ชพ." ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Chaopraruehassabordee Saving and Credit Cooperative, Limited" โดยได้จดทะเบียนข้อบังคับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.001640

พร้อมนี้ได้เปลี่ยนตราประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย ตราสหกรณ์เป็นรูปวงกลม มีรูปพฤหัสบดีทรงประทับนั่งบนกวาง ด้านบนมีคำว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด" ด้านล่างมีอักษรย่อว่า "สอ.ชพ." และกำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ จำนวน 19 ประการ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ในปี 2520 จนปัจจุบัน รวมจำนวน 42 ปี ปัจจุบันภายใต้การบริหารของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ทำให้การบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด อย่างรอบคอบ มั่นคง โปร่งใส และเติบโตขึ้นตามลำดับสหกรณ์ออมทัพย์ชาวพฤหัสบดี