สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
อายุการเป็นสมาชิก เงินช่วยเหลือสวัสดิการกรณีต่างๆ ที่สมาชิกได้รับ (บาท)
โสด สมรส คลอดบุตร พ้นจากหน้าที่การงาน ครอบครัวถึงแก่กรรม พักรักษาตัว (รักษาตัวตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป) สูญเสียอวัยวะจำนวน 1 ข้าง สูญเสียอวัยวะ จำนวน 2 ข้าง หรือทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม
น้อยกว่า 1 ปี - - - - 1,000 1,200 3,000 10,000
1 ปี - 2 ปี - 1,000 1,000 - 1,500 1,800 6,000 15,000
3 ปี - 4 ปี - 1,000 1,500 - 2,000 2,000 12,000 25,000
5 ปี - 10 ปี - 1,000 2,000 2,500 2,500 3,000 18,000 35,000
11 ปี - 15 ปี - 1,000 2,500 5,000 3,000 3,600 24,000 45,000
16 ปี - 20 ปี - 1,000 3,000 7,500 3,500 4,200 30,000 55,000
21 ปี - 25 ปี - 1,000 3,500 10,000 4,000 4,800 36,000 65,000
26 ปี - 30 ปี - 1,000 4,000 12,500 4,500 5,400 42,000 75,000
31 ปีขึ้นไป - 1,000 4,500 15,000 5,000 6,000 48,000 85,000
15 ปีขึ้นไปและมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3,000 - - - - - - -

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page