สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ที่ ประเภท / ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
1 เงินฝากออมทรัพย์
ฝากออมทรัพย์ทั่วไป

0.75 %

2 ฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท

0.75 %

3 ฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท

2.00 %

4 ฝากออมทรัพย์พิเศษ
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป

2.25 %

5 เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้ทั่วไป

5.25 %