สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
 

นางสาว สาลินี ชุติมาพาณิชย์

เจ้าหน้าที่รับสมัครและทะเบียนหุ้น

(กลุ่มการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นาง จิณห์จุฑา แดงพวน

เจ้าหน้าที่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(กลุ่มการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นางสาว สุนันท์ คงกำจัด

เจ้าหน้าที่เงินกู้สามัญ

(ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค.)

นาง ยุวดี อภิรมย์

เจ้าหน้าที่การเงิน

(กลุ่มการเงินและบัญชี ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

นางสาว จินตนา สุดาแก้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี

(กลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารสำนักงาน สกสค.)

คุณ รจิต ทวีทุน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(กลุ่มประสานงานและการประขุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา)

 

คุณ มณฑา แสงชัน

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา))