สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ลำดับ หัวข้อ จำนวนครั้งที่เข้าอ่าน ดาวน์โหลด
1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 2486 ครั้ง อ่าน
2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2449 ครั้ง อ่าน
3 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2552 4850 ครั้ง อ่าน
4 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2428 ครั้ง อ่าน
5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2349 ครั้ง อ่าน
6 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2365 ครั้ง อ่าน
7 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด 2345 ครั้ง อ่าน
8 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 2300 ครั้ง อ่าน
9 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เงินกู้ประเภทสามัญ 2210 ครั้ง อ่าน
10 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 220 ครั้ง อ่าน
11 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด 237 ครั้ง อ่าน

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page