สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
หลักเกณฑ์กู้สามัญ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (เดือน) กู้ได้ (เท่า) ของเงินเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระ (งวด) จำนวนผู้ค้ำประกัน
3-12 เดือน 20 260,000 96 2
13 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 24 25 380,000 114 2
25 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 36 30 500,000 126 3
37 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 48 35 620,000 138 3
49 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 40 740,000 150 4
61 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 72 45 860,000 156 4
73 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 84 50 980,000 156 5
85 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 97 55 1,100,000 156 5
97 เดือนขึ้นไป 60 1,200,000 156 5

หลักเกณฑ์กู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (เดือน) วงเงินกู้ตั้งแต่ (บาท) วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระ (งวด) ผู้ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
กู้ได้ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน
1.0 5,000.00 5 1 คน
5001.0 10,000.00 10
10,001.00 30,000.00 15
30,001.00 50,000.00 20
50,001.00 70,000.00 26
70,001.00 100,000.00 36

หลักเกณฑ์การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (เดือน) วงเงินกู้ตั้งแต่ (บาท) วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) ระยะเวลาผ่อนชำระ (งวด) ผู้ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่น
เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน
-สมาชิกสามัญกู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- สมาชิกสมทบกู้ได้เท่าค่าหุ้นที่มีอยู่
1.00 5,000.00 5 ไม่ต้องมีหลักประกัน
5,001.00 10,000.00 8 1 คนหรือมูลค่าหุ้น
10,001.00 50,000.00 12

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page