สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพระพฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

       การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

       กรรมการผู้มาประชุม ประกอบด้วย 1. นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ประธานกรรมการ 2. นางราณี จีนสุทธิ์ รองประธานกรรมการ 3. นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 4. นายโนรี สุขสุเหิม กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 5. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6. นางอัจฉรา วรลักษณกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 7. นายณรงค์ชัย อาจวิชัย กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 8. นางมณฑา แสงชันกรรมการและเหรัญญิก และ 9. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง กรรมการและเลขานุการ

       ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. นางสาวบุษยมาศ หนูชม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 2. นายอุดม สีหานาม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 3. นางสาวสุภางค์ เวสารัชวารีย์กุล ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน 4. นางสาววราภรณ์ สายน้อย ผู้ตรวจกิจการของสหกรณ์ และ 5. สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 388 คน

วันที่ 07-03-2019


  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page