สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพระพฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562

       นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องทำการสหกรณ์

       คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 44 มีดังนี้ 1) นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการ 2) นางนิรมล นาฏกระสูตร รองประธานกรรมการ 3) นายประกอบ ม่วงมี กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 4) นายบุลากร ประกอบคำ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 5) นางเพียงใจ ขาวเหลือง กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 6) นายโนรี สุขสุเหิม กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 7) นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8) นางอัจฉรา วรลักษณกุล กรรมการและเหรัญญิก และ 9) นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี กรรมการและเลขานุการ

       

วันที่ 27-03-2019


  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page