สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพระพฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

       โครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด กิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช

       นางดุษฎี ไพรัชเวสส์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 46 จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

       มี ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และคณะ รับมอบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบใหม่

วันที่ 29-06-2021


  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page