สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48

     นางสาววราภรณ์ สายน้อย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ได้ลงนามในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด พ.ศ. 2548 ประกอบกับผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 จึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48

     รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 มีดังนี้ 1. นางสาววราภรณ์ สายน้อย ประธานกรรมการ 2. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง รองประธานกรรมการ และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3. นางอัจฉรา วรลักษณกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 4. นางสาวชุติกาญจน์ เอี่ยมแจ๋ กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 5. นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 6. นางสาวธีรนุช สายปัญญา กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 7. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8. นางสาวเนตรทราย มากทรัพย์ กรรมการและเหรัญญิก และ 9. นายสมบูรณ์ กุสุโมทย์ กรรมการและเลขานุการ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48

วันที่ 30-03-2023

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page