สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

     เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น

     ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ผ่าน Google Form https://forms.gle/Zqp6CXE8czmHqqjf6 ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถแสกน QR code รายงานการประชุมและ Google Form ท้ายหนังสือนี้
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 30-03-2023

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page