สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

     สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ออกประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 1,400 บาท มอบให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

     ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์รายหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนบุตรได้เพียง 1 ทุน กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสามีและภรรยา มีบุตร 1 คน ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน หากมีบุตรเกินกว่า 1 คน ให้สมาชิกขอรับทุนได้คนละ 1 ทุน

     สามารถ Download แบบขอรับทุน ได้ที่ https://www.phutsc.com/reader.php?fileid=121 และให้ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ ดังนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ยื่นแบบคำขอได้ที่ นางสาวรจิต ทวีทุน สำนักอำนวยการ กลุ่มการประชุมและประสานงาน ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา ส่วนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ยื่นแบบคำขอได้ที่ นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ สำนักสวัสดิการ กลุ่มกิจการที่พัก ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

วันที่ 27-07-2023

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page