สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2566

     นางสาววราภรณ์ สายน้อย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 48 ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ชพ. ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 มีผู้ได้รับทุนฯ จำนวน 105 ราย

     ตามที่ได้มีประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยให้สมาชิกสหกรณ์ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ชพ. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 นั้น

     บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ชพ. ประจำปี 2566 จำนวน 105 ราย ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ได้มีมติกำหนดให้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีสิทธิ์ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ชพ. ประจำปี 2566

วันที่ 29-09-2023

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
0.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
2.25 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.25 %
  Facebook Page