สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

" เป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง มั่นคง ดำรงสภาพคล่อง และเอื้ออาทรต่อสมาชิก "

  1. ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและความต้องการของสมาชิก
  2. มุ้งเน้นส่งเสริมการอบรม การลงทุน และการให้สินเชื่อในสหกรณ์อย่างเป็นธรรม
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการแก่สมาชิก

เป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคง ส่งเสริมการออมที่ให้ผลตอบแทนและคุ้มค่าและสร้างประโยชน์เกื้อกูลคืนสู่สมาชิก

  1. ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบให้เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
  2. ส่งเสริมการออม การลงทุน และการให้บริการสินเชื่ออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการอย่างเหมาะสม